วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552

หน้าแรก
เข้าเว็บ


**********************************************************


home


การสำรวจ

ระบบนิเวศ

ชุมชนเมือง

ระบบนิเวศในชุมชน เป็นระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้น ประกอบด้วยอาคาร สิ่งก่อสร้างจำนวนมาก

เช่น ถนน สะพานลอย อนุสาวรีย์ น้ำพุ เสาไฟฟ้า รถยนต์ เป็นต้น

ระบบนิเวศในชุมชนพบขยะมูลฝอย จำนวนหนึ่ง มีฝุ่นฟันละอองจำนวนมากในแถวเมือง แต่ชุมชนในชนบท มีลักษณะธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และอากาศดีกว่ามาก เพราะ มีต้นไม้มาก มีอากาศที่บริสุทธิ์ อากาศไม่ร้อนมากเกินไป


ผลการสำรวจสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตในชุมชน
ลักษณะการอยู่ร่วมกันฝูงสุนัข


การหากิน และ อยู่รวมกันเป็นฝูง ช่วยให้ปลอดภัยจากการโดนสัตว์ตัวอื่นทำร้าย
มดแดงบนต้นมะนาว


มดแดงอยู่บนต้นมะนาว ช่วยทำลายศัตรูพืช ซึ่งได้ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย มดแดงได้อาหาร คือพวกเพลี้ย ส่วนต้นมะนาวก็ไม่มีศัตรูพืช
แมลงดูดน้ำหวานของดอกไม้


แมลงได้น้ำหวานดอกไม้ และ ดอกไม้ได้รับการผสมเกสร
นกกระจอกกินลูกละมุดบนต้นละมุด


นกกระจอกกินลูกละมุดบนต้นละมุด โดยต้นละมุดไม่ได้รับอะไรเลยและเสียผมประโยชน์ให้กับนกกระจอ
นกกับต้นไม้


นกทำรังบนต้นไม้ ต้นไม้ไม่ไ้ด้รับอะไรจากนก